Uroczystości

Tłumaczenia okolicznościowe

Śluby cywilne

Zawarcie związku małżeńskiego w polskim urzędzie stanu cywilnego jest stosunkowo proste. Przynajmniej na miesiąc przed planowaną datą ślubu narzeczeni powinni zgłosić się do właściwego urzędu, przedstawiając dokumenty potwierdzające ich tożsamość (np. dowody osobiste, paszporty) oraz odpisy aktów urodzenia (cudzoziemiec musi przedłożyć pełny akt urodzenia). W przypadku gdy jedna z osób już wcześniej była w związku małżeńskim musi także dostarczyć dokumenty, które potwierdzą, że został on zakończony, unieważniony lub ustalono, że małżeństwo to było nieważne (np. wyrok rozwodowy). Każda z osób składa również zapewnienie, że nic nie wie o przeszkodach, które uniemożliwiłyby zawarcie ślubu. Cudzoziemcy muszą również przedłożyć zaświadczenie o możliwości zawarcia małżeństwa zgodnie z polskim prawem.

Wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Polski ślub można także zawrzeć przed konsulem, jednak jest to bardziej kosztowne rozwiązanie.

Miałam okazję towarzyszyć kilku parom w tym szczęśliwym momencie ich życia, jakim jest ślub. Zawsze staram się być profesjonalnie przygotowana do każdego tłumaczenia, dlatego wcześniej umawiam się z parą narzeczonych na spotkanie w celu omówienia szczegółów. Później towarzyszę im w USC przy załatwianiu formalności, składaniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zamążpójścia, rozmowie z urzędnikiem USC itp. Następnie spotykam się z Kierownikiem USC i ustalam szczegóły ceremonii. Miałam okazję współpracować z kierownikami USC w Jabłonnie, Wieliszewie, Serocku i Nowym Dworze Mazowieckim.

Czasem odbywa się ona w plenerze i należy zaplanować także aspekty techniczne, ustawienie przy mikrofonach itp.

+ There are no comments

Add yours